Hantering av dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig: Solstenen i Skåne AB, Östra Mårtensgatan 15, 223 61 Lund

Dataskyddsombud: Milton Castro, Solstenen i Skåne AB, Östra Mårtensgatan 15, 223 61 Lund, milton.castro@solstenen.nu

Varför behandlar vi personuppgifter?

När du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Detta måste vi göra för att alla patienter ska kunna få en bra och säker vård.

Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för

 • att föra patientjournal och för att upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter,
 • administration som rör dig i syfte att ge vård,
 • att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning,
 • att kvalitetssäkra vården.

Vissa personuppgiftsbehandlingar behöver ditt samtycke. Då du lämnat ditt samtycke till en personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen skall upphöra.

Kategorier av personuppgifter

I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården. Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter. I regel bevaras patientjournaler och de personuppgifter som finns där i minst 10 år från senaste vårdtillfället, men när det gäller uppgifter för patient- och ekonomiadministration tas dessa bort när de inte längre är nödvändiga.

Sammanhållen journalföring

Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med dig som får ta del av uppgifter om dig i en sammanhållen journal. När vårdpersonal hos en ny vårdgivare som du möter vill läsa dina uppgifter i en sammanhållen journal krävs rätt behörighet hos vårdpersonalen. Du som patient ska samtycka till att din journal får läsas. Om det finns fara för liv och hälsa och du är medvetslös, eller alltför medtagen för att ge din tillåtelse till vårdpersonalen att ta del av uppgifter i en sammanhållen journal, finns det möjlighet för vårdpersonalen att göra det ändå. Då ser vårdpersonalen först vilka vårdgivare som har journalinformation om dig i den sammanhållna journalen. De journaluppgifter som bedöms kunna ha betydelse för den aktuella vårdsituationen kan personalen få tillgång till. Då måste vårdpersonalen kontakta den andra vårdgivaren som tillfälligt kan häva spärren och därmed gör det möjligt att läsa journaluppgifterna med en nödöppning.

 Dina rättigheter

För ytterligare information om hur du kan läsa din journal, spärra din patientjournal, häva spärrad patientjournal, begära loggutdrag och om hantering av provtagningsmaterial i biobank kan du även gå in på Region Skånes hemsida https://www.skane.se/Halsa-och-vard/Regler-och-rattigheter-i-varden1/Din-patientjournal/

Journalkopior på papper

Din beställning ska innehålla följande:

Du kan också vända dig till den vårdenhet som journalen gäller, göra en beställning via 1177 vårdguidens e-tjänster, eller göra en beställning via vanlig post med berörd vårdenhet angiven som mottagare.

Du har rätt att läsa din journal. Detta kan du göra via e-tjänst som du når via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Där ser du anteckningar från besök gjorda efter den 17 mars 2014. Du behöver e-legitimation för att läsa din journal via e-tjänsterna.

Nödöppning kan användas

Sammanhållen journalföring finns för att göra vården säkrare både för dig som patient och för vårdgivaren. Men du har alltid möjlighet att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaler.

Journaluppgifter som dokumenterats hos en vårdgivare syns inte automatiskt hos en annan vårdgivare. För att ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen journalföring. Genom sammanhållen journalföring kan vårdpersonal få tillgång till journalinformation hos andra vårdgivare som är viktig för diagnos och vård, exempelvis tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. Som patient behöver du därigenom inte kunna återge hela din vårdhistorik när du söker vård hos en ny vårdgivare.

Bevarande och gallring

För vårdregister gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom säkerhetsåtgärder, exempelvis begränsning av behörigheter för åtkomst till patientuppgifter.

Sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen

Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

För ovanstående ändamål med personuppgiftsbehandlingen behandlar vi dina personuppgifter, vilket inkluderar uppgifter om personnummer, namn, adress, kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter. Vi kan också komma att behandla uppgifter om din e-postadress, och andra kategorier av känsliga personuppgifter där det anses nödvändigt för att tillhandahålla dig hälso- och sjukvård.

Hanteringen av dina personuppgifter för detta sker enligt Patientdatalagen.

 • namn
 • personnummer
 • telefonnummer
 • din underskrift
 • hur du önskar få kopiorna (till folkbokföringsadressen med rekommenderat brev, eller hämta på vårdenheten)
 • vilken mottagning/avdelning/klinik du besökte
 • vilket år, helst specifikt datum

Nationella kvalitetsregister

Det finns inget krav på att du som patient måste samtycka för att bli registrerad, men som patient har du rätt att bli informerad om registren. Då kan du välja om du vill eller inte vill delta. Du har rätt att begära rättelse av felaktig uppgift, inkluderande uppgifter i din patientjournal, genom att vända dig till berörd vårdenhet och begära rättelse. Om enighet om formuleringen i din patientjournal inte kan nås har du rätt att själv skriva in din avvikande mening i journalen. Du kan ansöka om att din journal helt eller delvis raderas hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Begära att journalanteckningar tas bort

Det är viktigt att våra kontaktuppgifter till dig är korrekta. Din adress uppdateras automatiskt via folkbokföringen, men om du ändrar telefonnummer vill vi gärna att du meddelar oss.

Begära rättelse av felaktiga personuppgifter

Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur registren. I dessa fall ska du vända dig till respektive register.

För att följa upp och förbättra vården rapporterar vi uppgifter till nationella kvalitetsregister. För varje kvalitetsregister finns en centralt personuppgiftsansvarig organisation som ansvarar för det nationella registret.

Kontakta dataskyddsombudet

Alla vårdgivare inom den offentliga vården ska ha ett så kallad dataskyddsombud. Det gäller också för privata vårdgivare som hanterar många känsliga personuppgifter. Dataskyddsombudet ska se till att verksamheten hanterar personuppgifterna lagligt och korrekt utifrån dataskyddsförordningen.

Du kan kontakta dataskyddsombudet om du tycker att hanteringen av dina personuppgifter har varit felaktiga.

Klaga till Datainspektionen

Du kan skicka in tips eller klagomål till Datainspektionen om du tycker att någon bryter mot reglerna för hur personuppgifter får hanteras.

Klagomål

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, kan du skicka skriftliga synpunkter till din vårdenhet. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.

Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.